Riziv

Hierbij denken we aan het systeem van ‘toegelaten arbeid’ voor werknemers en zelfstandigen.

Het stelsel van ‘toegelaten arbeid’ voor loontrekkenden en contractuelen

Als u na een periode van ziekte het werk terug wilt hervatten, kan het zijn dat u aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van ‘toegelaten arbeid’. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan u eventueel progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. U blijft arbeidsongeschikt maar u krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijgt u naast het loon van uw werkgever, via het ziekenfonds een aanvullende uitkering van het Riziv.

Om in dit stelsel te stappen moet u in principe minstens 1 dag ziek zijn en het akkoord hebben van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Deze toestemming moet u aanvragen via het formulier dat moet worden ingevuld ingeval van gedeeltelijke hervatting van een beroepsactiviteit tijdens de arbeidsongeschiktheid dat u bij uw ziekenfonds kan bekomen (meestal zelfs te vinden op hun website). Dit formulier moet uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de hervatting bij de adviserend geneesheer ter tafel liggen. Dus als u op woensdag terug wilt starten, moet uiterlijk op dinsdag de aanvraag binnen zijn. U hebt vooraf dus niet de toestemming nodig van de adviserend geneesheer maar u moet wel tijdig de aangifte doen en toestemming vragen. 

Als u volgens een vast uurrooster zal werken, kan u op het formulier aangeven op welke dagen van de week u zal werken en hoeveel uur. Werken in een variabel werkschema kan ook, maar het maandelijks loon mag dan wel niet te veel variëren. Bij wijzigingen van het uurrooster moet er wel steeds een voorafgaand akkoord zijn van de adviserend geneesheer. 

U kan het ingevulde formulier faxen, via e-mail doorzenden (afdrukken, invullen, ondertekenen en inscannen), afgeven aan het onthaal van uw ziekenfonds of via de post versturen.                                                           

Wettelijk gezien moet u een antwoord krijgen binnen de 30 dagen maar men zal trachten u dit zo snel mogelijk te geven, sommige ziekenfondsen engageren zich zelfs binnen de 2 werkdagen. Het staat u altijd vrij om na enige tijd zelf contact op te nemen met het secretariaat van uw adviserend geneesheer. Ook bij andere vragen kan u bij hen terecht. Indien de adviserend geneesheer een aantal zaken met u wenst te bespreken, kan hij u oproepen voor een onderhoud. Altijd nuttig om dan een motiverend verslag van uw neuroloog mee te nemen.
Uiteraard moet ook uw werkgever akkoord gaan: is hij bereid om u voor minder uren terug te laten starten? Kunnen uw taken gereorganiseerd of aangepast worden? Concrete afspraken zijn belangrijk, maar het is niet nodig en zelfs niet aangewezen om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen. Laat uw contract dus zeker niet wijzigen in een deeltijds contract.
Voordeel voor de werkgever van deze ‘toegelaten arbeid’ is dat u vanaf de eerste dag ziekte terugvalt op uw ziekte-uitkering en de werkgever bij een volgende ziekteperiode geen gewaarborgd loon meer moet betalen. Wel is het zo dat de uitbetaling van het ziekenfonds tot een paar weken op zich kan laten wachten. Zij moeten namelijk eerst weten welk loon u gedurende de voorbije maand hebt ontvangen. De cumulatie tussen uitkering en beroepsinkomen is immers niet onbegrensd. Men houdt ook rekening met premies die één keer per jaar worden uitbetaald, zoals eindejaarspremie, vakantiegeld e.d. Hoe sneller de werkgever de gegevens doorgeeft, hoe sneller zij kunnen verwerken en het bedrag op uw rekening storten. Het ziekenfonds zal u een aantal formulieren bezorgen waarop deze gegevens kunnen worden ingevuld om op die manier het belastbaar loon bij de werkgever op te vragen (brutoloon min de RSZ-bijdrage). 

Als u dus voelt dat voltijds werken niet meer haalbaar is, schakel dan niet te vlug over naar een deeltijds contract. Immers bij ziekte wordt de uitkering van het ziekenfonds berekend op het laatste loon, dus eventueel het loon van een deeltijdse job. Indien u volledig arbeidsongeschikt wordt na een periode van toegelaten arbeid, dan wordt de uitkering berekend op basis van het loon dat u oorspronkelijk had (vb. het loon van een voltijdse betrekking). Financieel biedt dit systeem dus heel wat voordelen. 
Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering op basis van een laatste voltijdse job en u aanvaardt een nieuwe deeltijdse job, dan blijft bij ontslag uit deze laatste deeltijdse job de oorspronkelijke uitkering nog steeds verder lopen (deze dus berekend op basis van uw laatste voltijdse wedde).

De regeling van toegelaten arbeid kan ook worden toegepast voor mensen die tewerkgesteld zijn in een overheidsdienst maar niet vast benoemd zijn (en dus niet terugvallen op de ziekteregeling voor ambtenaren), tenminste als ook hier de werkgever akkoord gaat.

Kan deze regeling ook voor zelfstandigen?

Jazeker, ook hier kan de adviserend geneesheer, met het oog op een geleidelijke wedertewerkstelling in uw zaak, de toestemming verlenen om een gedeelte van uw beroepstaken te hervatten met behoud van de uitkering. De toelating kan wel maar voor het eerst gegeven worden na de niet-vergoedbare periode van 1 maand. U kan deze toelating krijgen voor een periode van maximaal 6 maanden. Nadien kan u een aanvraag doen voor een bijkomende periode van 6 maanden. Indien u na 18 maanden het werk nog steeds niet kan hervatten, moet de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds voor eventuele verlenging toestemming vragen aan het Riziv. Gedurende de eerste periode van 6 maanden behoudt u de volledige uitkering. Daarna wordt deze met 10% verminderd. 

 

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.