VDAB

De VDAB biedt ondersteuning bij uw zoektocht naar werk en heeft daarnaast een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen uitgewerkt

Begeleiding bij uw zoektocht en vragen

Dit zowel voor werkzoekenden als werknemers.

Op welke diensten kan ik als werkzoekende beroep doen?

Als u via de lokale werkwinkel aangeeft dat u problemen ondervindt bij het zoeken naar werk, dan zal u door een VDAB-consulent worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze zal samen met u nagaan of u beschikt over attesten, verslagen e.d. om een indicatie van arbeidsbeperking toe te kennen. Hebt u bijvoorbeeld een nummer bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Ontvangt u een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ)? Hebt u een invaliditeitsuitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)? Of blijkt een en ander uit een verslag van uw geneesheer-specialist? Al deze documenten kunnen helpen maar voor personen met MS volstaat een medisch attest van de neuroloog.

Daarnaast kan u bij een dienst voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding (GTB) begeleiding op maat krijgen. Een tracjectbegeleider zal uw capaciteiten, competenties en beperkingen in kaart brengen en op zoek gaan naar een haalbare en realistische beroepskeuze. Samen met u zal dan worden opgelijst welke acties nodig zijn om gepast werk te vinden. De consulent van GTB of de VDAB kan ook de hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA). Deze dienst zal uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken en zowel u als uw consulent feedback geven.

Indien de verzamelde informatie niet volstaat, kan de consulent van de VDAB of GTB de hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA). Deze dienst zal samen met u uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken en zowel u als uw consulent feedback geven. 

De trajectbegeleider (VDAB en GTB) kan indien nodig ook beroep doen op de Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingsdiensten (GOB). Bij de GOB kunnen personen met een indicatie van arbeidsbeperking een opleiding volgen en eventueel werkervaring opdoen via een stage op de werkvloer. Via de GOB kan ook een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO) gevolgd worden. Als cursist werkt u tijdens de GIBO bij een werkgever die wettelijk verplicht is om u nadien aan te werven. Tijdens de GIBO ontvangt u bovenop uw uitkering een premie waardoor u al tijdens de GIBO een volwaardig inkomen verwerft. De GIBO verschilt van individuele beroepsopleiding (IBO) door de intensieve gespecialiseerde begeleiding en de kosteloosheid voor de werkgever.

Kan ik als werknemer ook ondersteuning krijgen?

Inderdaad, ook wanneer u werknemer bent, kan u rekenen op begeleiding. Zo kunnen de reguliere VDAB-jobcoaches ingeschakeld worden of specialisten van de GOB’s. Zij ondersteunen en adviseren werknemers met een arbeidsbeperking. Zo kunnen ze bijvoorbeeld werknemers die door een ongeval plots een arbeidsbeperking krijgen bijstaan of helpen als de arbeidsbeperking erger wordt. U kan ook beroep doen op de dienstverlening van GTB om meer zicht te krijgen op uw competenties en mogelijkheden vertaald naar uw specifieke werksituatie.

Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen uitgewerkt

Iedereen met een indicatie van arbeidshandicap die in Vlaanderen woont of een Nederlandstalige Brusselaar is, kan beroep doen op de bovenvermelde gespecialiseerde dienstverlening. Voor werkzoekenden en werknemers met een zware of specifieke beperking zal dit echter niet volstaan. Voor hen zijn de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) uitgewerkt, zoals o.a. loonkostensubsidie (de Vlaamse ondersteuningspremie voor werkgevers, kortweg VOP), (omgevings)aanpassingen, een vervoersvergoeding, doventolken of eventueel tewerkstelling in een beschutte werkplaats.

Deze tewerkstellingsondersteunende maatregelen worden pas aangevraagd als er een concreet traject naar werk is. Binnen dit concrete traject naar werk wordt die BTOM aangevraagd die op dat moment aangewezen is om tewerkstelling mogelijk te maken. De dienst arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB zal bepalen wie dat recht krijgt en in welke mate er gebruik kan van gemaakt worden. Het recht wordt toegekend op basis van de voorgeschiedenis, beschikbare attesten, gespecialiseerd arbeidsonderzoek door GA (zie hierboven) indien nodig en/of andere nuttige informatie.

Belangrijk om melden is dat personen met MS recht op de VOP en aanpassing van de arbeidsomgeving, -kledij en –gereedschap krijgen als ze de nodige attesten van de arts-specialist voorleggen.

De Vlaamse Ondersteuningspremie

De Vlaamse ondersteuningspremie wil de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten voor ondersteuning en het rendementsverlies van bepaalde ambtenaren met een beperking of chronische aandoening compenseren. Deze belangrijke financiële tegemoetkoming kan werkgevers stimuleren om een werknemer met een arbeidsbeperking aan te werven of in dienst te houden.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Werkgevers hebben de zekerheid dat ze bij de indienstneming in het eerste jaar 40 % van de loonkost terugbetaald krijgen (5 kwartalen), daarna 30 % (4 kwartalen) en vervolgens voor het derde tot en met het vijfde jaar 20 %. De VDAB betaalt steeds minstens 20 kwartalen (5 jaar).

Reden voor deze graduele benadering zijn de kosten die een werkgever vooral in het begin van de tewerkstelling maakt. Een werknemer met een beperking moet vaak langer ingewerkt worden, soms er zijn aanpassingen nodig in werkschema’s, taakverdelingen e.d. De premie kan echter nooit 60 % van de loonkost overschrijden. Verandert men van werkgever dan begint de cyclus opnieuw.

Onder loonkost verstaat men het brutoloon van de werknemer + de patronale RSZ-bijdragen, verminderd met de RSZ-kortingen. Het referteloon waarop de VOP wordt berekend is echter beperkt tot twee keer het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI). Het GGMMI bedraagt momenteel 1 501,82 euro. Het referteloon waarop de premie wordt berekend is voor het eerste kwartaal van 2013 geplafonneerd op 9 010,92 euro (2 x GGMMI x 3 maanden).

De VOP kan gecombineerd worden met andere tewerkstellingsmaatregelen (vb. Activa). De werkgever moet echter steeds oog hebben voor de regelgeving rond de cumulatie van verschillende premies.

Kan de premie verhogen als mijn situatie verandert?

De premie kan flexibel worden aangepast aan veranderende omstandigheden, MS is immers geen statisch gegeven. Vindt uw werkgever dat het percentage het rendementsverlies onvoldoende compenseert, dan kan hij te allen tijde via de website van de VDAB een afwijking aanvragen. Een VDAB-deskundige zal daarop langskomen en u en uw werkgever uitgebreid bevragen. Zo kan eventueel overgeschakeld worden op een hoger percentage tegemoetkoming. Bereid dit gesprek dus goed voor. 

Enkel als u start in een nieuwe job, kan de werkgever pas na 1 jaar een verhoging aanvragen, dus op het moment dat de premie zakt naar 30 %. De toekenning van de premie wordt sowieso na 5 jaar geëvalueerd. In het kwartaal voordat de premie wegvalt, verwittigt de VDAB de werkgever dat hij mits motivering een verlenging van de premiebetaling kan krijgen. Ook hier zal een VDAB-deskundige in het bedrijf langskomen om een inschatting te maken van het toe te kennen percentage rendementsverlies. Oordeelt de VDAB-deskundige echter dat het rendementsverlies minder dan 20 % bedraagt, dan vervalt de premie weg.

De VOP kan ook uitbetaald worden als u werkt via interimkantoren. Hier wordt de eerste 5 kwartalen 40 % van de loonkost gecompenseerd, daarna 20 %. De premie wordt aan het interimkantoor gestort die daarop de helft moet doorstorten aan de eigenlijke werkgever.

Ook een studentenjob komt in aanmerking.

Wat als ik een zelfstandig ondernemer ben?

Er wordt ook rekening gehouden met zelfstandigen die een arbeidsbeperking hebben. Dit geldt wel enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep. U hebt recht op een VOP als u een zelfstandige activiteit in hoofdberoep start (na 30/06/2008) of als u tijdens uw zelfstandige activiteit een erkenning krijgt als persoon met arbeidsberperking (na 30/09/2008). Bent u al langer zelfstandig dan bezorgt u samen met uw aanvraag een kopie van het recentste fiscaal aanslagbiljet. Daaruit moet blijken dat u minimaal het gewaarborgde gemiddelde minimum maandinkomen (=GGMMI) verdiende. Start u een zelfstandige activiteit, dan moet u een gunstig advies over de leefbaarheid van de zaak bezorgen aan de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar uw zaak gevestigd is. Dit attest wordt afgeleverd door een steunpunt van het participatiefonds. Zij geven een gunstig advies wanneer zij inschatten dat uw inkomen voor het kwartaal van de aanvraag van de premie en de vier daaropvolgende kwartalen groter zal zijn dan het GGMMI.

Als basis voor de tegemoetkoming neemt men ook hier het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen van toepassing op 1 januari van het lopende kalenderjaar. Van het eerste tot en met het vijfde kwartaal bedraagt de premie 40 % van dit gewaarborgd minimummaandinkomen (dus ongeveer 600 euro per maand), daarna 20 % zonder mogelijkheid tot verhoging (ongeveer 300 euro per maand). Opdat de premie na de eerste periode verder kan worden toegekend moet er voldoende bedrijfsactiviteit zijn. Door middel van het fiscale aanslagbiljet gaat de VDAB ieder jaar na of er inderdaad voldoende activiteit is. Hiermee wil men vermijden dat de premie de belangrijkste bron van inkomsten is. De premie is niet belastbaar in de vennootschapsbelasting, wel in de personenbelasting.                                                           

Welke overheden kunnen de VOP aanvragen?

Het Onderwijs en de lokale besturen (Steden en Gemeenten, provincies, OCMW’s en de door hen verzelfstandigde agentschappen of verenigingen) kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Voor Onderwijs is het de directie die de premie op de rekening kan laten zetten die de aanvraag moet doen (dus de directie van uw school of van de schoolgroep indien u tewerkgesteld bent in een schoolgroep).

Let wel, staat u in het onderwijs en wordt uw loon betaald door een stad of provincie, dan bent u tewerkgesteld bij een lokaal bestuur en lokale besturen kunnen enkel de VOP aanvragen indien uw contract dateert vanaf 1 oktober 2008 (start van deze maatregel).

Werkt u bij de Vlaamse overheid (d.w.z. de departementen, intern verzelfstandigde agentschappen, bepaalde extern verzelfstandigde agentschappen, UZ Gent, De Lijn, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, OVAM, VDAB, de administratie van het Gemeenschapsonderwijs e.d.) dan kan de werkgever geen gebruik maken van de VOP maar van een analoge regelgeving die voor de Vlaamse overheid geldt: rendementsondersteuning.

Voor de rendementsondersteuning dient u echter eerst de toestemming van de VDAB voor de VOP te hebben. Dus eerst registreren bij de VDAB en de aanvraag doen volgens de voorziene procedure (zie hieronder). De toekenning legt u dan voor aan de dienst Emancipatiezaken (zie verder voor contactgegevens). Deze dienst zal subsidiëren als er door uw overheid effectief tegemoet gekomen wordt aan uw noden. Is er geen rendementsverlies en is er geen nood aan bijsturing van uw werkregeling of dergelijke, dan zal men niet subsidiëren.

Na het vijfde jaar stopt de rendementsondersteuning. Verlenging is wel mogelijk na evaluatie door de provinciale VDAB-deskundigen.                                                                                                                                                          

Hoe vraag ik de VOP aan?

Zowel uals uw werkgever moeten stappen ondernemen. Daarbij is het wel handig maar niet noodzakelijk om over een internetaansluiting te beschikken. De internetgebruikers onder u surfen naar www.vdab.be/arbeidshandicap. U klikt op ‘Bekijk onze info voor werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen’. Daarna klikt u op ‘ik ben werknemer of jobstudent.

Stap 1: verzamel bewijsstukken en print de ‘schriftelijke verklaring’ af en laat dit invullen door uw neuroloog. Op dit formulier moet aangekruist worden dat er een beperking is op de arbeidsmarkt, anders heeft het geen zin om het formulier in te vullen. Er moet kort beschreven worden welke problemen zich stellen bij het uitoefenen van de job. Ook zal men naar de code van de aandoening vragen.

De code voor MS is G35. (Voor personen met MS is bij de eerste aanvraag een medisch verslag van de neuroloog waarop de diagnose van MS en datum van de diagnose duidelijk vermeld staat echter voldoende).

Stap 2: afprinten ‘Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ en aanduiden welke rechten u wenst toegekend te krijgen. 

Stap 3: de twee bovenvermelde documenten stuurt u op naar de dienst arbeidsbeperking van uw provincie (verder in de tekst vindt u de adres- en contactgegevens). Deze dienst zal u dan per brief laten weten of u al dan niet recht hebt op de maatregelen die u aankruiste.

Stap 4: U moet ook een dossier hebben bij de VDAB. Hebt u dit niet, dan kunt u dit telefonisch  laten aanmaken via het servicenummer 0800 30 700. Daar melden dat u zich bij de VDAB wilt inschrijven om de VOP aan te vragen. Houdt uw rijksregisternummer bij de hand. U kan ook via de website van de VDAB een dossier aanmaken.

Ook uw werkgever zal zich moeten registreren. Via www.vdab.be/arbeidshandicap klikken op ‘Bekijk onze info voor werkgevers en uitzendkantoren’. Bij ‘Premies en maatregelen’ klikken op de ‘Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)’ waar meer informatie te vinden is alsook het formulier om online de aanvraag te doen. Dit document moet de werkgever invullen, afprinten, ondertekenen en opsturen naar het adres van de VDAB waar het bedrijf is gevestigd (het betreffende adres wordt mee afgeprint). De datum van aanvraag door de werkgever geldt als aanvraagdatum.

Zelfstandigen vinden de aanvraagprocedure en de benodigde documenten eveneens terug op www.vdab.be/arbeidshandicap. Klikken op ‘Bekijk onze info voor werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen’. Daarna doorklikken op ‘ik ben zelfstandige’.

Let wel, de VOP kan niet aangevraagd worden indien u werkt voor een overheidsadministratie of een bedrijf opgericht door de overheid (vb. Ministeries, parlementen, Belgacom, bpost, Regie der Luchtwegen, NMBS, KMI,…).

Aanpassingen op het werk

We denken hierbij aan aanpassing arbeidspost, aangepast arbeidsgereedschap, aangepaste arbeidskledij e.d. Bij aanpassing van de arbeidspost wordt de tegemoetkoming aan de werkgever uitbetaald. Hij moet dan wel de verbintenis aangaan om de werknemer minimaal 6 maand in dienst te houden. De noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid moeten in verhouding staan met het bedrag van de gevraagde tegemoetkoming. Een VDAB-deskundige komt ter plaatse kijken.

Aangepast arbeidgereedschap en –kledij wordt aan de werknemer uitbetaald als de werkgever dit zelf niet ter beschikking stelt en het niet courant gebruikt wordt in de beroepstak maar wel noodzakelijk is om het werk goed uit te voeren (vb. een loep, aanpassingen aan de computer). Ook hier moet de kostprijs in verhouding staan tot de gebruiksfrequentie, noodzaak e.d.

Deze tegemoetkomingen zijn ook mogelijk voor ambtenaren (ook federale of Vlaamse) maar ambtenaren moeten wel eerst aankloppen bij hun overheid.

De aanvraag om arbeidspost of -gereedschap te kopen, dient steeds gedaan te worden via de website van de VDAB. De aankoop kan maar gedaan worden nadat de VDAB een schriftelijk akkoord gaf.

Vergoeding voor verplaatsingsonkosten

Inderdaad, de VDAB kan ook een tegemoetkoming geven voor de vervoerskosten van een begeleider, voor het gebruik van individueel gemotoriseerd of het gebruik van gespecialiseerd vervoer.

Een tegemoetkoming bij het gebruik van individueel gemotoriseerd vervoer kan worden toegestaan als uit een attest van de behandelende arts-specialist blijkt dat u niet meer dan300 meterkan stappen wegens locomotorische of cardio-respiratoire redenen (of permanent rolwagengebruiker bent) én als u wegens de aard en ernst van de handicap genoodzaakt bent om een persoonlijk gemotoriseerd vervoermiddel te gebruiken.

De tegemoetkoming bedraagt 0,15 euro per kilometer. Men houdt wel rekening met een eventuele vergoeding woon-werkverkeer (wordt u gebracht dan zal men 4 ritten betalen).

Een tegemoetkoming bij het gebruik van gespecialiseerd vervoer is slechts mogelijk als u permanent elektronisch rolwagengebruiker bent én indien u niet beschikt over een voertuig waarvan de voor uw noden noodzakelijke aanpassingen door de overheid gesubsidieerd werden.                             

Deze vergoeding is ook mogelijk voor ambtenaren (ook federale en Vlaamse) maar ook hier moeten zij eerst de vraag stellen aan hun overheid.

Contactgegevens voor meer informatie of begeleiding

Werknemers en zelfstandigen die meer informatie willen over de VOP of andere maatregelen kunnen zich wenden tot de provinciale afdelingen van de VDAB, dienst arbeidsbeperking. Neem best telefonisch contact op. Ook uw werkgever kan daar terecht:

U kan ook surfen naar www.vdab.be/arbeidshandicap of via het telefoonnummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) een en ander bevragen.

Werkt u bij de Vlaamse Overheid (niet Onderwijs of lokale besturen) dan kan u informeren bij:

Dienst Emancipatiezaken - Boudewijnlaan 30 bus 33 - 1000 Brussel
tel. 02 553 49 65 - fax 02 553 51 06
e-mail
emancipatiezaken@vlaanderen.be
website
www.emancipatiezaken.be

 

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.