Zijn er ook maatregelen voor vastbenoemde ambtenaren?

Goeie vraag maar dan wordt het een wel totaal ander verhaal waar het Riziv niet komt bij kijken. Het is ook geen eenduidig verhaal daar het ambtenarenhuis vele kamers kent. Zo zijn er federale ambtenaren maar ook Vlaamse, provinciale, gemeentelijke, ambtenaren die werken voor de NMBS, een universiteit of universitair ziekenhuis, een OCMW, tewerkgesteld zijn in het onderwijs of dies meer. Er kunnen dus wel verschillen of nuances zijn naargelang de overheidsdienst waarbij u werkt.

Halve-dagprestaties

Als u na een ziekteperiode terug aan de slag wilt maar een voltijdse dagtaak te zwaar zal zijn, dan kan u bij de meeste overheden vragen om deeltijds terug aan de slag te gaan en dit voor een periode van maximum 30 kalenderdagen met behoud van volledige wedde. Verlengingen kunnen worden toegestaan voor ten hoogste dezelfde periode. De dienst zal wel een vooruitzicht vragen binnen welke termijn u het werk terug voltijds zal kunnen hervatten. Het is de arts die het deeltijds regime bepaalt (werken om de andere dag of elke dag een halve dag) en niet het afdelingshoofd.

Er staat geen beperking op de verlengingen maar deze regeling is wel bedoeld als herinstappen na bijvoorbeeld een opstoot. Als dit te frequent voorvalt, zal men nagaan of u nog voltijds kan werken of niet. U kan dus niet onbeperkt van dit systeem gebruik maken.

Voor federale ambtenaren is er het stelsel van ‘verminderde prestatie’

Voor deze ambtenaren is er een andere regeling die een kortere werkweek toelaat. Bij dertig opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte kan u bij Medex een aanvraag indienen om niet langer fulltime te werken maar slechts 50, 60 of 80 %.
Als Medex dit goedkeurt, geldt die ‘verminderde prestatie’ voor de periode van 1 jaar. Dit kan telkens met 1 jaar verlengd worden, zonder beperking op het aantal jaren. Op die manier kan de arts van Medex jaarlijks nagaan of het percentage moet aangepast worden. Misschien gaat het na verloop van tijd beter met uw gezondheid en behoort een fulltime job opnieuw tot de mogelijkheden. Misschien gaat het echter slechter en wordt het aantal werkdagen nog verder afgebouwd. Op basis van een verslag van uw neuroloog en van eigen onderzoek zal hij beslissen of er sprake is van een chronische ziekte en hoeveel procent u nog kan werken.

Hoeveel verdien ik dan nog?

De eerste drie maanden is er geen loonverlies. Daarna ontvang u de wedde volgens het aantal werkdagen, aangevuld met 60 % van de wedde voor de niet-gepresteerde dagen. Laat ons veronderstellen dat u 2 000 euro verdient en in dit systeem overschakelt op 50 %. Dan krijgt u    1 000 euro + 600 euro, samen goed voor 1 600 euro.

Wat wordt nu precies beschouwd als een chronische ziekte?

Er is bewust gekozen om geen lijst op te stellen. Niet elke vorm of elk stadium van een ziekte is immers even ingrijpend. Daarom beslissen de artsen van Medex over elke situatie afzonderlijk, gebaseerd op het advies van de specialist en hun eigen onderzoek.

En wat als ik in het onderwijs sta?

Als u wegens langdurige medische ongeschiktheid de totale opdracht van uw aanstelling en/of vaste benoeming niet meer kan uitoefenen en de geneesheer-specialist geen volledig hervatting van uw oorspronkelijke opdracht in het vooruitzicht kan stellen, heeft u vanaf 1 januari 2015 de mogelijkheid om met verminderde prestaties te werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties (VVP) wegens medische redenen.

Deze regeling is van toepassing voor de vastbenoemde personeelsleden van alle onderwijsniveaus uitgezonderd de universiteiten, de hogescholen en de Hogere Zeevaartschool.

U moet voor ten minste 50 % van een voltijdse opdracht vast benoemd zijn of tot de proeftijd zijn toegelaten. Dit langdurig verlof VVP wegens medische redenen kan op om het even welk moment van het schooljaar ingaan. Het moet wel beginnen na een periode van ten minste dertig dagen ononderbroken afwezigheid wegens ziekteverlof, terbeschikkingstelling wegens ziekte, VVP wegens ziekte na een arbeidsongeval of wederaanpassing met een halve dagtaak.

Het VVP kan pas aanvangen na de voorafgaande goedkeuring van het controleorgaan. U kan via een daartoe bestemd aanvraagformulier de vraag richten. Daarbij voegt u een verslag van uw geneesheer-specialist. Het wordt in principe aangevraagd voor een volledig schooljaar. Enkel de eerste aanvraag vormt hierop een uitzondering. Dit verlof kan meermaals worden verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden. Voor elke verlenging moet telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij het controleorgaan

De nog uit te oefenen prestaties moeten altijd ten minste 50% en maximaal 70 % van een voltijdse opdracht bedragen. Voor de niet-verrichte prestaties ontvangt u 60 % van uw loon.

De Vlaamse Ondersteuningspremie

Ook bepaalde ambtenaren kunnen beroep doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie.
Meer daarover kan u lezen onder de rubriek VDAB.

 

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.