Wetenschappelijk onderzoek naar MS

Promoten en ondersteunen

Het promoten en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar MS is één van de belangrijkste pijlers van de MS-Liga Vlaanderen vzw.  Deze doelstelling wordt geconcretiseerd via het MS-Steunfonds (opvolger van de ontbonden WOMS vzw) dat zich voor de selectie van projecten laat bijstaan door buitenlandse experten en een wetenschappelijk adviescomité, samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere Vlaamse universiteit en een vertegenwoordiger van het Nationaal MS Centrum te Melsbroek, het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt, de MS-kliniek Heropbeuring ‘De Mick’ te Brasschaat en AZ Alma in Sijsele-Damme. 

Via fondsenwerving en sensibilisatie van het brede publiek hoopt de MS-Liga Vlaanderen voldoende financiële middelen te blijven vergaren om tweejaarlijks via het MS Steunfonds nieuwe wetenschappelijke projecten te ondersteunen. Ook het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen ondersteunt het MS Steunfonds jaarlijks met 40.000 euro om wetenschappelijk onderzoek zeker voldoende kansen te geven. Daarnaast staat het MS Steunfonds in voor de verwerking van initiatieven die gekoppeld zijn met wetenschappelijk onderzoek.

vrouw in labo

Medische updates via WOMS-info

Via WOMS-info, een halfjaarlijkse bijlage (maart en september) bij het ledenblad van de MS-Liga ‘MS-Link’, brengen vooraanstaande neurologen en wetenschappers u systematisch op de hoogte van het lopend wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten.

Overzicht wetenschappelijk onderzoek 2015-2016 

In 2014 werden er 12 wetenschappelijke projecten ingediend. Drie hiervan werden door de aangestelde experten geselecteerd voor financiering. 

Over de 3 projecten

Het eerste project dat voor financiering in aanmerking kwam is een project van Dr. Ir. Inez Wens van Universiteit Hasselt. Het is getiteld ‘De invloed van revalidatietherapie op de cardiometabole risicofactoren die gepaard gaan met multiple sclerose’. De onderzoekster vat het project als volgt samen: 

Door uiteenlopende symptomen zijn personen met MS vaak minder fysiek actief dan gezonde personen. Fysieke inactiviteit kan bij gezonde mensen bijdragen tot de ontwikkeling van een verhoogd cardiometabool risicoprofiel. Het cardiometabool risicoprofiel wordt gekenmerkt door het gecombineerd voorkomen van cardiovasculaire risicofactoren (zoals verhoogde cholesterol, verhoogde bloeddruk, opstapeling van buikvet, verstoorde glucose tolerantie of insuline resistentie en inflammatie) en een veranderde of verminderde hartfunctie, die mogelijk veroorzaakt wordt door een verstoorde aansturing van het cardiale autonome zenuwstelsel. Recent toonden onderzoekers van de revalidatie onderzoekgroep van de Universiteit Hasselt (REVAL) een verhoogd voorkomen van verstoorde glucose tolerantie aan bij mensen met MS. Het is echter nog onduidelijk of ook het cardiometabool profiel verstoord is in deze populatie. Daarom is het eerste doel van dit onderzoek het in kaart brengen van de cardiometabole risicofactoren bij mensen met MS. 
In andere patiëntenpopulaties kunnen de hoger vermelde secundaire gezondheidsproblemen, deels, terug gedrongen worden door middel van fysieke activiteit en revalidatietherapie, dewelke vaak als eerste behandelmethode worden aangesproken. De positieve effecten van revalidatietraining op spierkracht, wandelcapaciteit, uithoudingsvermogen... bij mensen met MS werden reeds meermaals aangetoond. Daarnaast rapporteerden REVAL-onderzoekers een verbetering van de glucose tolerantie bij mensen met MS, na intensieve fysieke training. Het effect van een fysiek oefenprogramma op de cardiometabole risicofactor werd echter nooit eerder onderzocht en vormt daarom het tweede doel van dit onderzoek.
Een betere kennis over deze secundaire gezondheidsproblemen en hun onderliggende fysiologische mechanismen zullen de ontwikkeling van deze, vaak te voorkomen, aandoeningen verminderen bij mensen met MS. Bovendien kunnen deze inzichten bijdragen tot de verbetering van de multidisciplinaire behandeling van MS in het algemeen en de optimalisatie van MS revalidatie in het bijzonder.

De tweede studie gaat over ‘De immunologische en genetische basis voor prograssie in multiple sclerose’. De onderzoekers, Prof. An Goris en Prof. A. Liston van de KU Leuven, verduidelijken hun onderzoeksproject als volgt:

Tijdens de voorbije jaren hebben artsen en onderzoekers veel vooruitgang geboekt in het begrijpen en behandelen van multiple sclerose (MS), maar er blijven belangrijke uitdagingen open. Er werden meer dan 110 genetische risicofactoren gevonden die iemands aanleg voor MS mee bepalen. Daarnaast beginnen we sommige van de belangrijke verschillen tussen patiënten te begrijpen. Voor andere aspecten, zoals de mate van progressie van de ziekte die kan gaan van een mild ziekteverloop bij sommige patiënten tot het snel rolstoelgebonden zijn bij anderen, blijven de oorzaken echter nog onduidelijk. Tenslotte evolueerden we van een situatie waarin amper enige behandeling voorhanden was naar een situatie waar een keuze moet gemaakt worden tussen verschillende behandelingen op basis van de afweging tussen doeltreffendheid en nevenwerkingen. Voor progressieve vormen van MS blijven behandelingen voorlopig echter uit.
In een eerder onderzoeksproject van onze onderzoeksgroepen dat door de MS-Liga Vlaanderen ondersteund werd (2013-2014) ontwikkelden we een techniek om na te gaan hoe verschillende behandelingen voor MS elk hun eigen handtekening zetten op het immuunsysteem in het bloed van patiënten. Die handtekening verklaart mee de werking, maar ook de neveneffecten van de behandeling en kan in de toekomst helpen om een keuze te maken voor een gepaste behandeling voor elke patiënt. In het huidige onderzoeksproject (2015-2016) zullen we diezelfde techniek gebruiken om de handtekening van progressie van de ziekte in het bloed te vinden. Dit zou ons helpen om beter te begrijpen, en mogelijk te voorspellen, hoe snel de ziekte zal evolueren bij verschillende patiënten en om aangrijpingspunten te vinden voor behandelingen die ook werken in het progressieve stadium van de ziekte.
Voor dit onderzoek zullen patiënten in het UZ Leuven en het Nationaal MS Centrum Melsbroek gevraag worden om op vrijwillige basis deel te nemen door een bloedstaal te geven en een vragenlijst in te vullen. We danken deze patiënten en de MS-Liga Vlaanderen voor hun steun.

Het derde en laatste project dat gedeeltelijk gefinancierd zal worden, is een project van o.a. Prof. Peter Feys van de Universiteit Hasselt, getiteld 'Motorisch-cognitieve interferentie bij PmMS: de waarde van dubbeltaken voor meting en training'.

Personen met MS ervaren verscheidene motorische en cognitieve symptomen die een negatieve invloed hebben op mobiliteit, zelfstandigheid, participatie en kwaliteit van leven. Tot nu toe worden motorische en cognitieve trainig afzonderlijk beoordeeld met tests zoals loopsnelheid (T25FW), handvaardigheid (NHPT) of informeatie verwerkingssnelhied en volgehouden aandacht (SDMD, PASAT). Veel voorkomende taken van het dagelijks leven en de werkomgeving vereisen echter de combinatie van twee of meer activiteiten tegelijk, de zogenaamde 'dubbeltaak' prestaties, zoals stappen en denken / luisteren / praten. Hogere cognitieve functies zijn dan noodzakelijk, zoals uitvoerende functies en verdeelde aandacht. Dubbeltaken worden geacht een meer ecologische uitkomstmaat te zijn dan het afzonderlijk meten van cognitie en mobiliteit. Recentelijk onderzochten studies dubbeltaken tijdens het stappen, terwijl dubbeltaken tijdens armbewegingen nooit werden onderzocht. Revalidatieprogramma's richtten zich op mobiliteit (oefening) enerzijds of cognitie (hertraining) anderzijds, maar het resultaat daarvan op dubbeltaken is onbekend. De hypothese is dat een gecombineerde motorische en cognitieve training leidt tot betere prestaties van de activiteiten in het dagelijkse leven.
Het huidige project heeft tot doel

  1. De dubbel taak kost tijdens het lopen (rolstoel) en prestaties van arm- en handbewegingen te onderzoeken
  2. een goedkoop, draagbaar, ouditief en visueel-gebaseerd trainingssysteem aangeboden via headset / tablet met cognitieve uitdagende taken (met brede complexiteit) om uit te voeren tijdens motorische activiteiten te ontwikkelen, en de haalbaarheid ervan te testen, evenals de realisatie van cognitieve trainingscomponenten in games
  3. de effecten van additionele gecombineerde motorische en cognitieve hertraining op wandelen en arm prestaties, tijdens dubbele of enkele taak, na te gaan
De tests en training zullen aan de Universiteit Hasselt en in multidisciplinaire teams van de Vlaamse MS centra worden uitgevoerd, wat tot samenwerking en capaciteitsopbouw zal leiden. Ontwikkelingen zullen worden gerealiseerd door een mens-computer interactie onderzoeksgroep. Uiteindelijk zullen de resultaten in de thuissituatie toegepast kunnen worden. 

Klik hier voor een overzicht van de wetenschappelijke studies gefinancierd door WOMS vzw tot eind 2011.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.