Ik heb amper nog mensen die mij steunen als dat nodig is. Bij wie kan ik terecht?

Ik heb amper nog mensen die mij steunen als dat nodig is. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

MS-begeleider of buddy

ms-begeleider of buddy

Vaak is MS onzichtbaar, waardoor de impact van de grilligheid van de symptomen snel tot onbegrip kan leiden. "Waarom heb je de ene dag energie voor alles en lukt de volgende dag niets? Waarom loop je de ene dag en zit je de dag erop in een rolstoel? Waarom zeg je zo vaak afspraken af ?"

Doordat weinig mensen bekend zijn met de onvoorspelbaarheid van MS, raken mensen met MS makkelijker in een sociaal isolement. Werkgevers vinden aanpassingen niet nodig, vrienden nemen afstand omdat zij niet kunnen omgaan met het (last-minute) afzeggen van afspraken, … De kans dat ondersteunende relaties in je persoonlijk leven afneemt, is bestaande. Daardoor vergroot het risico op eenzaamheid en het gemis aan een luisterend iemand. De kwaliteit van leven verlaagt drastisch.

MS-begeleider

Wil je echter toch graag je verhaal eens vertellen, en dan bij voorkeur aan iemand die vanuit zijn eigen ervaring de situatie begrijpt en kan herkennen, dan kan je terecht bij een MS-begeleider. MS-Liga Vlaanderen beschikt in elke provincie over een aantal personen met MS en/of partners die een (jaarlijkse) opleiding genoten hebben, waarin aandacht besteed wordt aan het leren van de vaardigheid om goed te kunnen luisteren, de gesprekspartner te waarderen en zich kan inleven in jouw verhaal. De MS-begeleider is gebonden aan het beroepsgeheim en mag dan ook geen informatie die je hebt verteld, vrijgeven aan anderen (tenzij er voldoende aanwijzingen zijn dat een professionele hulpverlener moet betrokken worden).

De MS-begeleider staat in nauw contact met de maatschappelijk werker van de MS-Liga Vlaanderen en kan indien gewenst, jou naar deze medewerker doorverwijzen. Dus, wil je jouw verhaal eens kwijt over jouw moeilijkheden, ervaringen met een hulpverlener of in het ziekenhuis; wil je eens een klankbord over jouw persoonlijke situatie, dan kan je best contact opnemen met de maatschappelijk werker van jouw regio. Zij zal jou in contact brengen met een MS-begeleider.

Mantelzorger

Daarnaast kan je op zoek gaan naar een mantelzorger. Mantelzorgers bevinden zich vaak in jouw directe sociale omgeving en geven vrijwillig en onbetaald hulp en steun omdat je gezondheidsbeperkingen hebt. Hun ondersteuning gaat verder dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorg kan bestaan uit het doen van het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Zij zijn vaak een gesprekspartner en vertrouweling. Uiteraard is hun informele zorg vrijwillig en dus gratis. Mantelzorgers kunnen erkenning en waardering krijgen voor hun dagelijkse inzet via een mantelzorgpremie of een tegemoetkoming voor de zorgvrager om die mantelzorger te vergoeden. Klik hier voor meer info over de mantelzorg.


Werkre-integratie

werkre-integratie

De ziekte MS kan er toe leiden dat je moeilijker met complexe opdrachten of situaties kan omspringen, dat je professionele opdrachten en bezigheden minder vlot kan uitvoeren. Daardoor bestaat de kans dat de chronische aandoening invloed heeft op je beroepsactiviteit: het wordt moeilijk om je werkzaamheden nog op dezelfde wijze te kunnen uitvoeren en/of het wordt lastig om jouw aantal werkuren aan te houden. De overheid heeft heel wat maatregelen voorzien die jou kunnen ondersteunen of stimuleren.

  • Bij de lokale werkwinkel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) kan je terecht met vragen over jouw arbeidsbeperking. Zorg zeker voor een medisch attest van de neuroloog. De dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) begeleidt mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepast job. Klik hier voor meer informatie over GTB. De consulent van de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) kan ook de (psychologische) hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) om jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Klik hier voor meer informatie op GA.
  • Als je na een periode van ziekte of afwezigheid het werk terug wil hervatten, kan het zijn dat je aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van ‘toegelaten arbeid’. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan je eventueel progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijgt je naast het loon van jouw werkgever, via het ziekenfonds een aanvullende uitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om gebruik te maken van dit stelsel moet je in principe minstens één dag ziek zijn én het akkoord hebben van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds. Klik hier om het aanvraagformulier te raadplegen. Dit formulier moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de hervatting bij de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds bezorgd zijn. Een motiverend verslag van jouw neuroloog of arts-specialist kan je best toevoegen bij de aanvraag. Uiteraard moet ook jouw werkgever (als je werknemer bent) akkoord gaan met verminderde werkuren of aangepaste taken. Jouw arbeidsovereenkomst moet dus zeker niet gewijzigd worden in een deeltijdse overeenkomst.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.