Ik heb problemen op of met mijn werk en slaag er niet in om zinvolle bezigheden uit te voeren. Bij wie kan ik terecht?

Ik heb problemen op of met mijn werk en slaag er niet in om zinvolle bezigheden uit te voeren. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Werkre-integratie

werkre-integratie

De ziekte MS kan er toe leiden dat je moeilijker met complexe opdrachten of situaties kan omspringen, dat je professionele opdrachten en bezigheden minder vlot kan uitvoeren. Daardoor bestaat de kans dat de chronische aandoening invloed heeft op je beroepsactiviteit: het wordt moeilijk om je werkzaamheden nog op dezelfde wijze te kunnen uitvoeren en/of het wordt lastig om jouw aantal werkuren aan te houden. De overheid heeft heel wat maatregelen voorzien die jou kunnen ondersteunen of stimuleren.

  • Bij de lokale werkwinkel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) kan je terecht met vragen over jouw arbeidsbeperking. Zorg zeker voor een medisch attest van de neuroloog. De dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) begeleidt mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. Klik hier voor meer informatie over GTB. De consulent van de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) kan ook de (psychologische) hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) om jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Klik hier voor meer informatie op GA.
  • Als je na een periode van ziekte of afwezigheid het werk terug wil hervatten, kan het zijn dat je aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van ‘toegelaten arbeid’. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan je eventueel progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijgt je naast het loon van jouw werkgever, via het ziekenfonds een aanvullende uitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om gebruik te maken van dit stelsel moet je in principe minstens één dag ziek zijn én het akkoord hebben van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds. Klik hier om het aanvraagformulier te raadplegen. Dit formulier moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de hervatting bij de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds bezorgd zijn. Een motiverend verslag van jouw neuroloog of arts-specialist kan je best toevoegen bij de aanvraag. Uiteraard moet ook jouw werkgever (als je werknemer bent) akkoord gaan met verminderde werkuren of aangepaste taken. Jouw arbeidsovereenkomst moet dus zeker niet gewijzigd worden in een deeltijdse overeenkomst.

Psycholoog - psychotherapeut - psychiater - cognitief trainer

Een therapie kiezen

De diagnose MS kan een zeer grote impact hebben op zowel jezelf als patiënt als jouw directe omgeving/gezin. Iedereen wordt geconfronteerd met het chronisch karakter van de ziekte, die ook nog eens een onvoorspelbaar verloop kent. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op psychische copingstrategieën (= de wijzen waarom iemand reageert op stressvolle situaties of problemen). Er kunnen steeds nieuwe aanpassingen nodig zijn of verlieservaringen optreden. Hulp van een psycholoog, psychotherapeut, psychiater of cognitief trainer biedt vaak ondersteuning.

Of een therapie voor jou goed werkt of niet hangt voor een groot deel af van het feit of het ‘klikt’, wat je alleen maar kan ervaren tijdens de therapie zelf. Vraag bij een eerste consultatie gerust uitleg over de werkwijze. Stel samen een plan op en maak afspraken over onder andere het doel van de therapie, de aanpak, de frequentie van de gesprekken en de verwachte duur van de therapie. In de psychotherapie bestaan verschillende ‘richtingen’. Klik op deze link om meer te weten te komen over deze richtingen.

Een therapeut kiezen

Het is belangrijk om het hoofd te bieden aan de verschillende klachten en pijn zodat je op een positieve manier kan omgaan met jouw gezondheid. Deze processen kan je stimuleren door jouw cognitieve vaardigheden aan te sterken. Om voor jezelf een oordeel te vormen over de wijze hoe je er in slaagt om te gaan met die klachten, kan je een eenvoudige vragenlijst beantwoorden. Klik hier om de test te doen.

Het trainen van jouw cognitieve vaardigheden zal er toe bijdragen dat jouw positieve kijk op jouw gezondheid kan versterkt worden. Klik hier om meer achtergrond over cognitieve training te krijgen.

Nieuwe werkrelaties

Het opbouwen of herstellen van nieuwe werkrelaties kan gepaard gaan met twijfels en onzekerheden, maar ook het onderhouden van een langdurige werkrelatie of toegewijde vriendschap van collega’s vraagt om inspanningen van beide partijen. Sommige mensen met MS hebben twijfels over wie ze zijn en wat zij anderen te bieden hebben nu ze een chronische ziekte hebben. Je zal daarom moeten leren omgaan met de veranderingen die MS in je leven brengt, om nieuwe vriendschappen op te bouwen en te behouden

Als je MS hebt, kan je je minder aantrekkelijk voelen of je afvragen of de ander jou nog steeds aantrekkelijk vindt. Het is daarom belangrijk dat je binnen je werkrelatie, met je collega openlijk durft praten over je gevoelens zodat de andere die kan herkennen en respecteren. Onderzoek geeft aan dat meer dan de helft van de personen met MS zich vaak alleen, geïsoleerd en schuldig voelen over hoe de symptomen van MS en hun beperkingen hun naasten beïnvloeden. Door samen de diagnose of de klachten van MS te verwerken en je in te leven in de situatie van je persoonlijke werksituatie of met een collega, komt er terug evenwicht in het samenzijn.


Aanvraag tegemoetkoming zorg

tegemoetkoming zorg

Overzicht tegemoetkomingen en hun procedures

Wanneer MS leidt tot aanhoudende, ernstige financiële problemen, kan het aangewezen zijn om een tegemoetkoming aan te vragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen of zorgverlening. We zetten hieronder de verschillende aanvraagprocedures op een rijtje:

  • Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. In het geval je gedurende een lange periode veel zorg nodig hebt, kan je terugvallen op de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) die jou een maandelijks een zorgbudget kan uitkeren. Er zijn drie soorten zorgbudgetten:
  • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (= vroegere zorgverzekering). Klik hier om dit budget aan te vragen.
  • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (= vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Klik hier om dit budget aan te vragen.
  • Een zorgbudget voor personen met een beperking (= vroegere basisondersteuningsbudget). Klik hier om dit budget aan te vragen.

Aanvragen online indienen

Heel wat aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) kunnen online gebeuren wat minder administratie vergt. Op een vragenlijst van myhandicap.belgium.be kan je aanvinken welke tegemoetkomingen of maatregelen je wil aanvragen.
Klik hier om je aanvraag in te dienen.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.