Ik kan niet zo goed (meer) plannen wat ik op een dag moet doen. Bij wie kan ik terecht?

Ik kan niet zo goed (meer) plannen wat ik op een dag moet doen. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Werkre-integratie

werkre-integratie

De ziekte MS kan er toe leiden dat je moeilijker met complexe opdrachten of situaties kan omspringen, dat je professionele opdrachten en bezigheden minder vlot kan uitvoeren. Daardoor bestaat de kans dat de chronische aandoening invloed heeft op je beroepsactiviteit of je dagelijkse activiteiten: het wordt moeilijk om al die zaken nog op dezelfde wijze te kunnen uitvoeren en/of het wordt lastig om je aan werktijden te houden. De overheid heeft heel wat maatregelen voorzien die jou kunnen ondersteunen of stimuleren.

 

 • Bij de lokale werkwinkel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) kan je terecht met vragen over jouw arbeidsbeperking. Zorg zeker voor een medisch attest van de neuroloog. De dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) begeleidt mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. Klik hier voor meer informatie over GTB. De consulent van de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) kan ook de (psychologische) hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) om jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Klik hier voor meer informatie op GA.
 • Als je na een periode van ziekte of afwezigheid het werk terug wil hervatten, kan het zijn dat je aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van ‘toegelaten arbeid’. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan je eventueel progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijgt je naast het loon van jouw werkgever, via het ziekenfonds een aanvullende uitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om gebruik te maken van dit stelsel moet je in principe minstens één dag ziek zijn én het akkoord hebben van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds. Klik hier om het aanvraagformulier te raadplegen. Dit formulier moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de hervatting bij de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds bezorgd zijn. Een motiverend verslag van jouw neuroloog of arts-specialist kan je best toevoegen bij de aanvraag. Uiteraard moet ook jouw werkgever (als je werknemer bent) akkoord gaan met verminderde werkuren of aangepaste taken. Jouw arbeidsovereenkomst moet dus zeker niet gewijzigd worden in een deeltijdse overeenkomst.

Je bent overigens niet verplicht om direct aan je werkgever en/of collega’s te melden dat je MS hebt. Over het algemeen is het wel aangeraden om het bespreekbaar te stellen, zodat je op tijd met je werkgever kan afstemmen wat jullie onderlinge verwachtingen zijn. Aangepaste werktijden of een andere functie kunnen al een groot verschil maken. Het kan mogelijk ook in je voordeel zijn om jouw ziekte met collega’s te bespreken, zodat zij weten waarom je soms iets niet kunt doen of afwezig zult zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisconsultatie.


Psycholoog - psychotherapeut - psychiater - cognitief trainer

psycholoog

Een therapie kiezen

De diagnose MS kan een zeer grote impact hebben op zowel jezelf als patiënt als jouw directe omgeving/gezin. Iedereen wordt geconfronteerd met het chronisch karakter van de ziekte, die ook nog eens een onvoorspelbaar verloop kent. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op psychische copingstrategieën (= de wijzen waarom iemand reageert op stressvolle situaties of problemen). Er kunnen steeds nieuwe aanpassingen nodig zijn of verlieservaringen optreden. Hulp van een psycholoog, psychotherapeut, psychiater of cognitief trainer biedt vaak ondersteuning.

Of een therapie voor jou goed werkt of niet hangt voor een groot deel af van het feit of het ‘klikt’, wat je alleen maar kan ervaren tijdens de therapie zelf. Vraag bij een eerste consultatie gerust uitleg over de werkwijze. Stel samen een plan op en maak afspraken over onder andere het doel van de therapie, de aanpak, de frequentie van de gesprekken en de verwachte duur van de therapie. In de psychotherapie bestaan verschillende ‘richtingen’. Klik op deze link om meer te weten te komen over deze richtingen.

Een therapeut kiezen

Het is belangrijk om het hoofd te bieden aan jouw ontevredenheid over je huidige werksituatie of je dagelijks functioneren, zodat je op een positieve manier kan omgaan met jouw gezondheid. Deze processen kan je stimuleren door jouw cognitieve vaardigheden aan te sterken. Om voor jezelf een oordeel te vormen over de wijze hoe je er in slaagt om te gaan met die klachten, kan je een eenvoudige vragenlijst beantwoorden. Klik hier om de test te doen.

Het trainen van jouw cognitieve vaardigheden zal er toe bijdragen dat jouw positieve kijk op jouw gezondheid kan versterkt worden. Klik hier om meer achtergrond over cognitieve training te krijgen.

Er zijn heel wat interessante digitale applicaties op de markt die jouw kunnen helpen om je dagelijkse activiteiten beter in te plannen. Klik hier om een overzicht van de apps te bekomen.


Zorgfinanciering VAPH

zorgfinanciering vaph

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.
Klik hier voor meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Video over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Persoonsvolgende financiering (PVF)

Het persoonsvolgend budget (PVB) kan je aanvragen als het Basisondersteuningsbudget (BOB) van de Vlaamse Zorgkas of de ondersteuning vanuit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) onvoldoende is.
Klik hier voor meer informatie over het Basisondersteuningsbudget (BOB).

Persoonsvolgend budget (PVB) bij het VAPH

Indien je omwille van je lichamelijke klachten intensieve of frequente ondersteuning nodig hebt, kan je een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Dit is een budget op maat waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen binnen jouw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele begeleiders en bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde zorgaanbieders. Dit budget moet je wel aanvragen via een uitgebreide procedure om de zorgzwaarte en de hoogdringendheid in te schalen.
Klik hier om de procedure te raadplegen.

De aanvraag voor een PVB indienen

 • Je kan zelf beslissen om de regie zelf in handen te nemen om deze aanvraag in te dienen.
  Klik hier om meer informatie te bekomen.
 • Als je je niet laat ondersteunen door een derde, neem je best de handleiding van het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) grondig door.
  Klik hier om de handleiding te raadplegen.
 • Wil je toch hulp dan kan je terecht bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), of een dienst maatschappelijk werk (DMW) van je mutualiteit die je helpen om jouw ondersteuningsnood in kaart te brengen en te zoeken naar de meest geschikte ondersteuning.
  Klik hier voor meer informatie over deze vraagverheldering.
 • Een bijstandsorganisatie is een neutrale organisatie die je kan helpen bij de opstart en het beheer van je Persoonsvolgend Budget (PVB) en de organisatie van je zorgondersteuning, via deskundig advies.
  Klik hier voor meer informatie over de bijstandsorganisaties.
 • Je kan ook ondersteuning krijgen bij de maatschappelijk werker van jouw ziekenfonds of van MS-Liga Vlaanderen vzw.

Video over PVB

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.