Medicinale cannabis: standpunt MS-Liga Vlaanderen

Medicinale cannabis: standpunt MS-Liga Vlaanderen

Medicinale cannabis in de actualiteit: ons standpunt

Medicinale cannabis is een thema dat de laatste weken vaak besproken werd. Het spreekt voor zich dat MS-Liga Vlaanderen dit onderwerp zorgvuldig opvolgt en een eigen standpunt inneemt.

Cannabisbureau

Medicinale cannabis is een hot topic. Een van de belangrijkste recente nieuwtjes is dat de Kamercommissie Volksgezondheid eind februari bijna unaniem een wetsvoorstel goedkeurde over de oprichting van een Cannabisbureau.

De cannabis zou dienen voor patiënten voor wie traditionele medicijnen weinig of geen nut meer hebben. Maar om die te kunnen verstrekken is er een regeringsagentschap nodig.

Het regeringsbureau zou onder controle staan van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Het moet de gronden vergunnen waarop de cannabisplant verbouwd mag worden, een vergunning verstrekken aan de telers en de volledige cannabisoogst beheren, en het behoudt een monopolie op de invoer en uitvoer van de cannabis. Nadien stelt het bureau de cannabis ter beschikking van apotheken en ziekenhuizen.

Het zal wellicht nog een poos duren voor de eerste cannabis voor medicinale of wetenschappelijke doeleinde klaar is voor gebruik.

Bron: Belga


Standpunt MS-Liga Vlaanderen

standpunt MS-Liga Vlaanderen

Vrijmaken van het medicinale gebruik voor diverse pathologieën

"Dit is op zich een goede ontwikkeling, want het is intussen ook bewezen dat sommige patiënten met spastische pijn (waaronder sommige personen met MS) wel degelijk een grotere levenskwaliteit hebben bij het toedienen van medicinale cannabis.

Dat het wetsontwerp nu het kader voorziet om onder gecontroleerde omstandigheden cannabis bestemd voor medicinale of wetenschappelijke toepassingen te gaan telen, oogsten en verwerken is op het eerste gezicht een logische stap, maar roept nog heel veel vragen op voordat de patiënt daar effectief zal kunnen gebruik van maken. Temeer daar nu reeds een juridisch vacuüm vastgesteld wordt."

Juridisch kader vertoont nu reeds lacunes

"Sinds 2015 kan een strikt afgebakende groep volwassen patiënten die lijden aan Multiple Sclerose gebruik maken van een geneesmiddel op basis van cannabisextracten. Het gebrek aan juridische richtlijnen zorgt echter voor grote onzekerheid bij patiënt en zorgverlener.

Volwassen patiënten met MS die lijden aan matige tot ernstige spasticiteit van de spieren, kunnen binnen een duidelijk omschreven kader en op voorschrift van een neuroloog legaal gebruik maken van het geneesmiddel Sativex. Dit is een mondspray op basis van twee cannabisextracten die in augustus 2012 door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werd vergund.

Voor veel patiënten is deze beslissing en uitwerking door het kabinet van minister De Block een belangrijke stap voorwaarts geweest. Er is echter gebleken dat er in de praktische juridische uitwerking nog een leemte is die dringend opgelost dient te worden. Zo is er geen sluitende procedure voor situaties waarbij patiënten die het medicijn nemen, gebruik maken van de openbare weg. Bij wegcontrole blijkt immers dat het geen evidentie is bij wie de verantwoordelijkheden juist liggen. Bij een controle zou de test iets specifieker moeten kunnen gebeuren (op moleculair vlak) zodat het makkelijk te achterhalen moet zijn of de cannabis als medicinale toepassing werd gebruikt dan wel als ‘cannabisgebruiker’. Indien een persoon met MS bij een controle aangeeft dat hij MS heeft, zou de bloedtest in het lab naar het moleculaire verschil moeten kunnen testen. Het feit dat de persoon met MS kan aantonen dat het op voorschrift gebeurt is blijkbaar geen sluitend bewijs. Die juridische leemte zorgt nog voor grote onduidelijkheid bij de patiënt en de zorgverleners die de patiënt correct dienen te informeren over de medische en andere consequenties van het gebruik van medicijnen.

MS-Liga Vlaanderen vzw roept de kabinetten van de ministers Volksgezondheid en Justitie dan ook op om in kader van het welzijn van patiënten met MS (en binnenkort ook andere gebruikers) de huidige regeling te vervolmaken en de leemte in de wet op te vullen. Op die manier kunnen patiënt en verzorgend team goed geïnformeerd en in alle sereniteit de nodige behandeling bespreken."