Ik kan niet zo goed (meer) voor mezelf zorgen (bv. wassen, aankleden, boodschappen doen, koken, …). Bij wie kan ik terecht?

Ik kan niet zo goed (meer) voor mezelf zorgen (bv. wassen, aankleden, boodschappen doen, koken, …). Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Huisarts

huisarts

Taak van de huisarts

De taak van de huisarts is in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor problemen met de gezondheid van zijn patiënten en overzicht te houden over de totale situatie van de patiënt vanuit zijn brede algemeen-medische kennis. Niet zoveel als een arts-specialist, maar voldoende om te weten wanneer iets een kwestie is voor een collega arts-specialist.

De huisarts weet in principe meer over de patiënt, diens omgeving en/of gezin dan de andere artsen en zorgverleners waarmee de patiënt in contact komt. De huisarts is zo ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt.

Voor een persoon met MS betekent dit concreet dat hij met vragen groot of klein terecht kan bij de huisarts die hem helpt waar mogelijk en voldoende kennis bezit om de persoon met MS indien nodig doorverwijst naar een arts-specialist.

Een huisarts zoeken

 • een arts in je buurt
 • een geconventioneerde arts
 • de huisarts van wacht

Ben je op zoek naar een huisarts in jouw gemeente? De website van de Orde der Artsen biedt een overzicht van huisartsen in je buurt. Kies bij specialisme voor ‘algemene geneeskunde’. Bij elke huisarts in de lijst staan alle contactgegevens vermeld. Ben je op zoek naar een arts-specialist kan je bij specialisme de betreffende benaming kiezen.

Wanneer je op zoek bent naar een huisarts of arts-specialist én die gevonden hebt via bovenstaande hyperlink, dan is het soms interessant om te weten of deze al dan niet geconventioneerd is. Dit betekent dat de (huis-)arts de wettelijk vastgelegde tarieven van het RIZIV hanteert. Een niet-geconventioneerde arts, kan vrij zijn honorarium bepalen aangezien de wettelijke terugbetaling begrensd is, waardoor je als patiënt meer zal moeten opleggen. Wanneer je een bepaalde arts gevonden hebt, kan je via de website van het RIZIV controleren of de arts al dan niet geconventioneerd is.

De kans bestaat dat je tijdens het weekeinde of tijdens een feestdag dringend nood heeft aan contact met een huisarts. Via deze link vind je de huisarts van wacht.


Aanvraag tegemoetkoming zorg

tegemoetkoming zorg

Wanneer MS leidt tot aanhoudende, ernstige financiële en/of praktische problemen, kan het aangewezen zijn om een tegemoetkoming aan te vragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen of zorgverlening. We zetten hieronder de verschillende aanvraagprocedures op een rijtje:

 • Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. In het geval je gedurende een lange periode veel zorg nodig hebt, kan je terugvallen op de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) die jou een maandelijks een zorgbudget kan uitkeren. Er zijn drie soorten zorgbudgetten:
 • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (= vroegere zorgverzekering). Klik hier om dit budget aan te vragen.
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (= vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Klik hier om dit budget aan te vragen.
 • Een zorgbudget voor personen met een beperking (= vroegere basisondersteuningsbudget). Klik hier om dit budget aan te vragen.

Aanvragen online indienen

Heel wat aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) kunnen online gebeuren wat minder administratie vergt. Op een vragenlijst van myhandicap.belgium.be kan je aanvinken welke tegemoetkomingen of maatregelen je wil aanvragen.
Klik hier om je aanvraag in te dienen.


Aanvraag hulpmiddelen

aanvraag hulpmiddelen

Aanvragen bij het VAPH

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen je helpen om activiteiten waarbij je moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te gebruiken, … Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan je terecht voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal… kan je bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht.

Mobiliteitshulpmiddelen via het RIZIV

Bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kan je ook terecht voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling (door jouw ziekenfonds) van een aantal hulpmiddelen indien je mobiliteit beperkt is geworden.
Klik hier voor meer info over deze mobiliteitshulpmiddelen.


Zorgfinanciering VAPH

zorgfinanciering VAPH

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.
Klik hier voor meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Video over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Persoonsvolgende financiering (PVF)

Het persoonsvolgend budget (PVB) kan je aanvragen als het Basisondersteuningsbudget (BOB) van de Vlaamse Zorgkas of de ondersteuning vanuit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) onvoldoende is.
Klik hier voor meer informatie over het Basisondersteuningsbudget (BOB).

Persoonsvolgend budget (PVB) bij het VAPH

Indien je omwille van je lichamelijke klachten intensieve of frequente ondersteuning nodig hebt, kan je een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Dit is een budget op maat waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen binnen jouw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele begeleiders en bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde zorgaanbieders. Dit budget moet je wel aanvragen via een uitgebreide procedure om de zorgzwaarte en de hoogdringendheid in te schalen.
Klik hier om de procedure te raadplegen.

De aanvraag voor een PVB indienen

 • Je kan zelf beslissen om de regie zelf in handen te nemen om deze aanvraag in te dienen.
  Klik hier om meer informatie te bekomen.
 • Als je je niet laat ondersteunen door een derde, neem je best de handleiding van het ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) grondig door.
  Klik hier om de handleiding te raadplegen.
 • Wil je toch hulp dan kan je terecht bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), of een dienst maatschappelijk werk (DMW) van je mutualiteit die je helpen om jouw ondersteuningsnood in kaart te brengen en te zoeken naar de meest geschikte ondersteuning.
  Klik hier voor meer informatie over deze vraagverheldering.
 • Een bijstandsorganisatie is een neutrale organisatie die je kan helpen bij de opstart en het beheer van je Persoonsvolgend Budget (PVB) en de organisatie van je zorgondersteuning, via deskundig advies.
  Klik hier voor meer informatie over de bijstandsorganisaties.
 • Je kan ook ondersteuning krijgen van de maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderne vzw of van jouw ziekenfonds.

Video over PVB


Inschaling zorgverzekering

zorgverzekering

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroegere Vlaamse Zorgverzekering)

Indien je omwille van aanhoudende gezondheidsproblemen veel zorg en hulp nodig hebt, is het mogelijk dat jouw ziekteverzekering (via de ziekenfonds) niet in alles tegemoetkomt. De Vlaamse Zorgkas kan je dan elke maand een budget geven zodat je toch de zorg die je nodig hebt, thuis of in een woonzorgcentrum kan organiseren via de Vlaamse Zorgverzekering. Je zal je zorgbehoefte moeten aantonen met een attest.
Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure.

Ouderen met een zorgnood

Ben je 65+er met een beperkt inkomen en gezondheidsklachten, dan kan je eveneens een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. Jouw beperking moet weliswaar erkend zijn door de overheid.
Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure.


Gezinshulp

gezinshulp

Hulp bij huishoudelijke taken

De diensten gezinszorg kunnen bepaalde taken in het huishouden geheel of gedeeltelijk overnemen als je te veel lichamelijke klachten hebt om die zelf uit te voeren. Afhankelijk van de situatie kunnen ze helpen met koken, de was, de strijk of de boodschappen. Ze staan in voor persoonlijke verzorging en morele ondersteuning.
Klik hier voor meer informatie over gezinszorg.

Gezinszorg aanvragen

Je kan deze zorg aanvragen bij diensten voor gezinszorg (en sommige Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk (OCMW)).
Klik hier voor een overzicht van alle diensten.

De kostprijs is afhankelijk van het inkomen van jezelf of je gezin en van de gezinssamenstelling. Sommige ziekenfondsen helpen je bij de aanvraag en geven een tegemoetkoming.


Dienstencheque

dienstencheque

Het gebruik van dienstencheques maakt jouw dagelijks leven eenvoudiger en ontlast je van tijdrovende en soms fysieke belastende huishoudelijke taken. Je kan beroep doen op een huishoudhulp die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per volledig gepresteerd uur. De dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een financiële bijdrage levert.

Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs (€9 per gewerkt uur) beroep doen op huishoudhulp. Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Zo kost een dienstencheque van € 9 in werkelijkheid maar € 6,30 na belastingvermindering in het Vlaamse Gewest en € 7,65 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Klik hier voor inschrijving bij Sodexo (die voor de dienstencheques zorgt).

Zodra je ingeschreven bent, kan je een erkende onderneming zoeken die jouw huishoudelijke taken kan overnemen. Klik hier om een erkende onderneming in je buurt op te zoeken.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.